Algemene Voorwaarden

1. Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding wordt de volledige gereserveerde tijd in rekening gebracht. Afzeggen kan altijd, eventueel door een bericht achter te laten op de voicemail. Annuleringen door de sportpsycholoog worden vanzelfsprekend niet in rekening gebracht. 

2. Tough Minds factureert 1 keer per maand digitaal. De nota wordt verstuurd naar het e- mailadres opgegeven door de opdrachtgever. De betalingstermijn is 10 werkdagen.  
 2.1 Als de nota niet binnen de 10 werkdagen voldaan is, wordt een eerste betalingsherinnering gestuurd. Indien de betaling niet binnen de herinneringstermijn van 10 werkdagen is voldaan, stuurt Tough Minds een aanmaning met aankondiging van mogelijke incassomaatregelen. 
 2.2 Indien de nota binnen de wettelijke aanmaningstermijn van 14 dagen niet voldaan is, worden er incassomaatregelen getroffen. De invordering wordt uitbesteed en de kosten die aan deze incassoprocedure verbonden zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.   2.3 Bij betalingsachterstand kan besloten worden de verdere sportpsychologische begeleiding op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
Indien de organisatie om welke reden dan ook niet uitbetaald, blijft ondertekenaar van deze overeenkomst eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de betaling.  

3. Tough Minds behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.  

4. Onderdeel van de beroepscode van de VSPN is dat de sportpsycholoog een geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van alles wat er tijdens de sessies met cliënten aan de orde komt. Er mag aan derden geen informatie verstrekt worden zonder toestemming van de cliënt, of diens ouders (in het geval van minderjarigen). Mogelijk wordt er in het kader van intervisie collegiaal overleg gevoerd met andere sportpsychologen, maar dit gebeurt altijd op anonieme basis.  

5. De sportpsychologische begeleiding is een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. De sportpsycholoog van Tough Minds kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet behalen van resultaten van de opdrachtgever. 

Privacy Policy

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Tough Minds 
Tough Minds hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tough Minds houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document; 
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;        
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Tough Minds zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

AVG en WGBO 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement wordt u geïnformeerd over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Praktijk 
Bij Tough Minds kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen te trainen, te coachen of te behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de praktijk 
Tough Minds is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 
- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
 o training,coaching of zorgverlening;
 o voor doelmatig beheer en beleid;
- Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
- Jorrit Terpstra en Petra Sauter – de Munck zijn als enige (sport)psychologen werkzaam binnen Tough Minds en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor (medische) gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de sportpsycholoog. 

Welke gegevens verwerkt Tough Minds
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tough Minds de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres en ev. afwijkend factuuradres
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Gegevens over (mentale) gezondheid
- Indien van toepassing: (top)sportstatus, naam en functie van verwijzer, gegevens over etniciteit, religie, seksuele geaardheid, antecedenten
- Indien van toepassing: gegevens van UWV die nodig zijn voor reïntegratieactiviteiten

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten: 
- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e- mail kenbaar maken aan Tough Minds. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Toelichting op het opvragen van informatie 

U moet er rekening mee houden dat gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. Tough Minds is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Tough Minds. 

Meerderjarig 
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de client als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun (medisch) dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de client niet meer in leven is, is het verstrekken van de (medische) gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjaringen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatieuitwisseling; 
- Het verzorgen van een videobelomgeving die de privacy waarborgt bij informatieuitwisseling;
- Het verzorgen van onze beroepskundige herregistratie in het VSPN en SCAS register
- Indien van toepassing: reintegratieactiviteiten (UWV) 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Soms is het in het kader van de behandeling of training belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar zoals een fysiotherapeut, huisarts, of andere. Wanneer dit het geval is, dan zal uw (sport)psycholoog van Tough Minds dit met u bespreken en u vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Tough Minds van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Vraag of klacht 
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat uw (sport)psycholoog hierover graag met u in gesprek.

Contactgegevens Tough Minds 
info@toughminds.nl 
Praktijkadres Haagse Sportcentrale: ​Michaelisstraat 5, 2521 AJ Den Haag.
Praktijkadres Sportcampus Zuiderpark: Meester P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag.
IBAN: NL17 KNAB 0255 6281 61
KvK: 67354955